ISSN 1308-8734 | E-ISSN 1308-8742
Original Article
Conscious Sedation for Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography: Dexmedetomidine Versus Midazolam
1 Department of Anesthesiology and Reanimation, Faculty of Medicine, Uludag University, Bursa, Turkey  
Eurasian J Med 2011; 43: 13-17
DOI: 10.5152/eajm.2011.03
Key Words: Conscious sedation, ERCP, Dexmedetomidine, Midazolam
Abstract

 

Amaç: Bu çalışmada endoskopik retrograd kolonjiopankreatografi işlemi sırasında bilinçli sedasyon için uygulanan midazolam ve deksmedetomidinin hemodinami ve solunum parametreleri ve yan etkiler açısından karşılaştırılmaları amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: 18-80 yaşları arasında, Amerikan Anestezistler Birliği’nin (ASA) sınıflamasına göre I ve II anestezi risk grubuna giren 50 olgu çalışmaya alınarak, çalışma protokolü anlatıldı. Hastalar randomize olarak iki gruba ayrıldı: Grup M’deki olgulara midazolam 0.04 mg kg-1 intravenöz (i.v) uygulandıktan sonra RSS’u 3-4 olacak şekilde 0.5 mg ek dozlarla işleme devam edildi. Grup D’deki olgulara deksmedetomidin 1 μg kg-1 sa-1 olacak şekilde 10 dakika yükleme dozu uygulandı. Takiben olguların RSS’u 3-4 olacak şekilde 0.2-0.7 μg kg-1sa-1 deksmedetomidin infüzyonuna başlandı.Olguların demografik verileri ve çalışma süresince vital bulguları kaydedildi. Sedasyon skorları ölçümünde Ramsay sedasyon skoru kullanıldı. Mini mental test (MMT) olgulara sedasyon öncesinde ve derlenme odasında modifiye Aldrete skoru (MAS) 9-10 olduğunda uygulandı. Ağrı değerlendirilmesinde yüz ağrı ölçeği (YAÖ) kullanıldı.

Bulgular: Grup D’de 20, 25, 30, 35, 40. dakikalarda ölçülen kalp hızı değerleri Grup P’ye göre daha düşük bulundu (p<0.05). Grupların kendi arasında ve grup içi karşılaştırılmasında, ortalama arter basıncı değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı. Kognitif fonksiyonlar açısından iki grup karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı. Komplikasyonlar açısından gruplar karşılaştırıldığında öksürük, bulantı ve kusma Grup M’de 3’er (%12) olguda görülürken, Grup D’de hiçbir olguda gözlenmedi. Öğürme Grup M’de 7 (%28), Grup D’de ise 4 (%16) olguda gözlendi, ancak istatistiksel farklılık saptanmadı (p>0.05). Gruplar arasında cerrah ve hasta memnuniyeti karşılaştırıldığında, Grup D’de cerrah memnuniyetinin daha yüksek olduğu saptandı (p<0.05).

Sonuç: Endoskopik retrograd kolonjiopankreatografi ve benzeri kısa süreli invazif işlemlerde deksmedetomidin ile bilinçli sedasyon uygulaması rutinde kullanılan midazolam uygulamalarına önemli bir alternatif olabilir.

Key Words
Authors
All
Author’s Corner
Survey
AVES | Copyright © 2018 Atatürk University Faculty of Medicine | Latest Update: 16.11.2018