ISSN 1308-8734 | E-ISSN 1308-8742
Original Article
FGF-23, α-Klotho Gene Polymorphism and Their Relationship with the Markers of Bone Metabolism in Chronic Peritoneal Dialysis Patients
1 Division of Nephrology, Department of Internal Medicine, Akdeniz University Faculty of Medicine, Antalya, Turkey  
2 Department of Biochemistry, Akdeniz University Faculty of Medicine, Antalya, Turkey  
3 Department of Public Medicine, Akdeniz University Faculty of Medicine, Antalya, Turkey  
Eurasian J Med 2015; 47: 115-125
DOI: 10.5152/eurasianjmed.2015.93
Key Words: Peritoneal dialysis, fibroblast growth factor 23, klotho gene polymorphism, bone mineral density, beta CTx
Abstract

Amaç: Çalışmamızda kronik periton diyalizi (KPD) hastalarında klotho gen polimorfizmi (KGP) ve kemik mineral yoğunluğu (KMY) ile bazı major kemik metabolizma belirteçleri arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır.

 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya dahil edilen 51 KPD hastası ve 40 sağlıklı kontrol grubunda intakt parathormon (iPTH), fibroblast büyüme faktör (FGF-23), osteoprotogerin (OPG), osteokalsin (OK), prokollajen tip-1 N terminal propeptid (PINP), beta- crosslaps (beta KTx), tartarate resistan asid fosfataz (TRAF5b), kemik alkalen fosfataz (KAF), 1,25(OH)D3, 25(OH)D3 ve a-klotho gen mutasyonları ölçüldü.

 

Bulgular: 51 KPD hastasında 1,25(OH)D3 ve 25(OH)D3 eksikliği oranı sırasıyla %96 ve %94 olarak tespit edildi. iPTH (249 pg/mL ve 39 pg/mL) ve FGF-23 (1089 RU/mL ve 153 RU/mL), OPG, OK, PINP, beta CTx, TRAP5b seviyeleri hastalarda istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek bulundu. Hastalarda iPTH seviyeleri ve tüm vücut KMY arasında negatif korelasyon tespit edildi. KGP oranı gruplar arasında benzer bulundu.

 

Sonuç: Kronik periton diyalizi hastalarında D vitamin eksikliğine ek olarak, OPG, OK, PINP, beta CTx, TRAP5b düzeyleri yüksek saptandı. iPTH seviyeleri ile KAF ve PINP arasındaki pozitif korelasyon bu belirteçlerin kronik böbrek hastalarındaki (KBH) kemik mineral hastalıklarının (KMH) tedavisinde tanısal değerinin olduğunu göstermiştir.   Diğer taraftan yüksek serum TRAP5b konsantrasyonunun kalsitriol tedavisi ve hiperparatiroidinin şiddetinden etkilenmediği de gösterilmiştir. iPTH ve FGF-23 düzeyleri ile tüm vücut KMY arasında anlamlı negatif korelasyon tespit edilmiştir. Çalışmamızda klotho gen polimorfizmi ile KBH-KMH’nın hiçbir belirteci arasında anlamlı korelasyon gösterilememiştir.

Key Words
Authors
All
Author’s Corner
Survey
AVES | Copyright © 2018 Atatürk University Faculty of Medicine | Latest Update: 16.11.2018